Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)
1) Zakres danych: Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, numer prawa
jazdy, dane dot. testowanego samochodu, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz), a jeśli jesteś
naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat;
2) Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania (w zależności od celu przetwarzania danych administratorami Twoich danych osobowych
są):
a) W związku z realizacją jazdy testowej i użyczeniem samochodu oraz zainteresowaniem ofertą na zakup samochodu (w tym zakresie
podanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji umowy, przygotowywania oferty, a ich brak uniemożliwi jej realizację lub przygotowanie):
Kto:
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON
301062169 (VGP);
„Auto Group Polska I” Sp. z o.o. Sp.k. Centrum Wrocław oddział we Wrocławiu al. Aleksandra Brucknera 54, 51-411 Wrocław NIP 991-036-51-28, REGON 160088568 (Autoryzowany Dealer/Autoryzowany Partner Serwisowy);
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?:

w celu wykonania zawartej umowy użyczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych
produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili indywidualnych zobacz punkt b)
poniżej), analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Importerem oraz Autoryzowanym Dealerem / Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz
prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6
1 lit. f RODO);
b) I dodatkowo w związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:
Kto:

VGP oraz Volkswagen AG z siedzibą w Wolfsburgu, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod

numerem HRB 100484 przez Sąd Rejonowy w Braunschweigu (Centrala), Adres korespondencyjny: Volkswagen AG, Postfach 210580, 30405

Hannover, Germany;

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:

w celu oferowania Tobie produktów i usług marki Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych
powiązanych z marką Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu dobierania ofert produktów i usług marki Volkswagen oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych
powiązanych z marką Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym
także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z
różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i
przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu

profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź

powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami
marki Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między Importerem, Centralą oraz Autoryzowanym Dealerem /
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres

Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”. Możesz skontaktować się także z pozostałymi

Administratorami bezpośrednio;” Auto Group Polska I” Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem e-mail iod@autogrouppolska.pl (Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Rowińska).

4) Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające

przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające

organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy, a w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy

Serwisowi marki Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie www.vwuzytkowe.pl oraz u

Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG oraz

Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (w przypadku

istnienia podstawy prawnej);

5) Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy użyczenia będziemy przechowywać przez okres, w

którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, dodatkowy rok

jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia

danych dla umów kończących się w danym roku. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty

będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na

naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5

lat. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż

5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy

przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych

przetwarzaniem danych osobowych;

6) Pouczenie o prawach: Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej

www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego marki Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Możesz skontaktować się także z

pozostałymi Administratorami bezpośrednio; Auto Group Polska I” Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem e-mail iod@autogrouppolska.pl (Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Rowińska).

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie

naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich

interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec

marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

8) Prawo do skargi: Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy RODO;

9) Źródło pochodzenia danych: Dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane

korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w tym plików cookies; w odniesieniu do

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.